Image
Image
Image
Image

คำขวัญ


กองกุมารเวชกรรม รพ.รร.6 – ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กศ.วพม.

วิชาการยอด บริการเยี่ยม เปี่ยมจริยธรรม

 

 

วัตถุประสงค์ของกอง และภาควิชากุมารเวชศาสตร์

กองและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.รร.6 และ วพม. เป็นโรงเรียนแพทย์ทหารแห่งเดียวในประเทศไทย ผลิตแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางเพื่อปฏิบัติตามภารกิจของกองทัพบก และให้บริการแก่ข้าราชการ ทหารครอบครัว และประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ร่วมผลิตแพทย์ กุมารแพทย์ที่มีความเพียบพร้อมด้านความรู้ในวิชากุมารเวชศาสตร์ ทักษะในการดูแลเด็กแบบองค์รวม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสม ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสร้างเสริมบุคลิกภาพแห่งความเป็นผู้นำทั้งในสังคมทหาร และประชาชน รวมถึงศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. ให้บริการด้านสุขภาพตั้งแต่ปฐมภูมิ ถึงตติยภูมิแก่เด็ก ครอบครัว และชุมชน อันประกอบด้วยการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ โดยให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เน้นการให้บริการ โดยสหสาขาวิชาชีพ และทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีความสุข รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันสมัยทางวิชาการแก่ผู้รับบริการ และชุมชน

3. สร้างองค์กรความรู้ใหม่ ส่งเสริมพัฒนาชีพความสามารถทางการวิจัยอย่างต่อเนื่องในด้านกุมารเวชศาสตร์ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของประเทศ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นที่เชื่อถือและยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ

4. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในผสมผสานไปกับการเรียนการสอน